Whitebarred Boxfish (fem.) @14m,Gem Rf, Flinders Is, Inv.Gp SA circa1990