Creation witnessed, vs I forgot to push ‘red eye’ knob